Privacyverklaring

Het Driestar College neemt privacy serieus. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed beveiligd zijn.

Privacybeleid

Het Driestar College verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving en onze medewerkers een veilige werkplek. We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stellen. Hoe wij aan deze eisen voldoen hebben wij vastgelegd in ons Privacyreglement.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Driestar College verwerkt persoonsgegevens van leerlingen en hun ouders of verzorgers, personeel, bezoekers en andere personen. Een deel van die persoonsgegevens ontvangen wij rechtstreeks van de betrokkenen, bijvoorbeeld de naam, het adres en de woonplaats via het inschrijvingsformulier voor leerlingen en bij het in dienst nemen van personeel. Een deel van de persoonsgegevens die wij verwerken verzamelen wij zelf, zoals voortgangsgegevens van leerlingen en gegevens over het functioneren van medewerkers. Daarnaast ontvangen wij ook persoonsgegevens van derden. Meer informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken is te vinden in ons Privacyreglement en in ons register van verwerkingsactiviteiten.

Waarom wij persoonsgegevens gebruiken

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens hoofdzakelijk om onderwijs te organiseren. Dit betekent dat wij persoonsgegevens van leerlingen gebruiken om onderwijs te geven en leerlingen begeleiding te bieden. Persoonsgegevens van personeel gebruiken wij voornamelijk met het oog op het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst. Natuurlijk gebruiken we, voor zover nodig, de persoonsgegevens ook voor de realisatie van onze kernwaarden. In ons register van verwerkingsactiviteiten is voor elk persoonsgegeven het doel en de wettelijke grondslag vastgelegd van de verwerking.

Beveiligen en bewaren

De school neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Zo slaan wij persoonsgegevens op in systemen die beperkt toegankelijk zijn en maken wij gebruik van versleuteling. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid. De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. De bewaartermijnen van de persoonsgegevens zijn opgenomen in ons register van verwerkingsactiviteiten.

Deelt de school persoonsgegevens met derden?

Wij delen persoonsgegevens alleen met derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die persoonsgegevens verwerken in opdracht van de school worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat de gegevens ook daar goed zijn beveiligd. De school maakt ook gebruik van clouddiensten, waarbij gegevens op een server in Nederland of in het buitenland worden opgeslagen. Dit doen wij alleen als er sprake is van een adequaat niveau van gegevensbescherming.

Internettoegang

De school heeft met het oog op een veilige werk- en leeromgeving voor haar medewerkers en leerlingen ook gekeken naar de toegang tot internet. Internet is niet meer los te zien van de hedendaagse lesprogramma's. Tegelijkertijd is internet lang niet altijd een veilige plek voor kinderen. Via websites kunnen kinderen zaken tegenkomen waardoor ze zich onveilig gaan voelen. Dat is de reden dat er besloten is om de internettoegang vanaf het schoolnetwerk te monitoren en te filteren. In de praktijk betekent dit, dat de toegang tot bepaalde websites kan worden geblokkeerd en dat er door de school gemonitord kan worden welke sites de gebruikers van onze internettoegang bezoeken. Wanneer een gebruiker van onze internettoegang een geblokkeerde website probeert te bezoeken, wordt dit gelogd.

Melding misstanden

Ook als u een melding doet van een misstand in onze organisatie, zullen uw gegevens worden verwerkt. U kunt een melding doen bij de door onze school aangewezen functionaris gegevensbescherming. Deze functionaris kan door u in vertrouwen worden benaderd. Deze gegevens zullen zonder uw toestemming niet worden gedeeld met de schoolleiding. Voor meer informatie over de regeling verwijzen wij u naar de voor onze organisatie vastgestelde klokkenluidersregeling.

Welke rechten heb ik?

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, eerder gegeven toestemming in te trekken en u heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u in voorkomende gevallen aan de school vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen.

Wilt u gebruik maken van (een van) deze rechten of heeft u vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de school of rechtstreeks met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Heeft u een klacht over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken? Neem ook dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. Mocht u er samen met ons onverhoopt niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Op deze website plaatsen wij eventuele herziene versies. Als een herziene versie wordt geplaatst zorgen wij voor een duidelijke melding hiervan met informatie over de belangrijkste wijzigingen. Ook geven wij aan wanneer de verklaring voor het laatst is gewijzigd.

Onze contactgegevens zijn te vinden op de algemene website van de school.