Privacyreglement Driestar College

Missie en visie

Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving en onze medewerkers een veilige werkplek. Een goede en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens binnen de school is daarvoor een randvoorwaarde.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt hoge eisen aan de omgang met persoonsgegevens. Het privacyreglement van het Driestar College en het beleid dat daaraan ten grondslag ligt voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Met het reglement beoogt het Driestar College ervoor zorg te dragen dat op onze school de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt conform de Verordening, sectorgedragscodes, sectorbeveiligingscodes en schoolspecifieke (interne) regelingen.

Dit houdt onder andere in dat:

  1. de persoonlijke levenssfeer van betrokkene wordt beschermd tegen onrechtmatige verwerking en/of misbruik van die gegevens, tegen verlies en tegen het verwerken van onjuiste gegevens;
  2. wordt voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het doel, waarvoor ze verzameld zijn en
  3. de verwerkingen niet leiden tot een hoog risico voor de betrokkenen.

Het College van Bestuur zal in samenspraak met de functionaris gegevensbescherming passende maatregelen ten uitvoer leggen en verantwoording afleggen over het gevoerde beleid aan de medezeggenschapsraad en aan de Raad van Toezicht.

Inhoudsopgave

Artikel 1

Begripsbepalingen

Artikel 2

Verantwoordelijkheden

Artikel 3

De functionaris gegevensbescherming (FG)

Artikel 4

Informatie en toegang tot de persoonsgegevens

Artikel 5

Categorieën van betrokkenen, doeleinden en persoonsgegevens

Artikel 6

Rechten betrokkenen

Artikel 7

Beveiliging en internettoegang

Artikel 8

De verwerker

Artikel 9

Inbreuk op de beveiliging

Artikel 10

Klachten

Artikel 11

Inwerkingtreding, wijziging en citeertitel

BijlagenoverzichtVastgesteld door het College van Bestuur: 21 november 2018

Instemming MR: 11 december 2018

Inwerkingtreding: 12 december 2018