Geheimhoudingsverklaring

Privacy Driestar College

Voor het toepassen van artikel 4, lid 4 van het privacyreglement wordt de volgende verklaring gehanteerd:

Door het ondertekenen van deze brief verklaart u zich akkoord met het volgende: 

  1. U heeft uit hoofde van uw functie toegang tot persoonsgegevens die het Driestar College verwerkt, zoals van leerlingen en personeel. U heeft kennisgenomen van het Privacyreglement van het Driestar College en de daarin opgenomen voorschriften die gelden bij het verwerken van persoonsgegevens, waartoe u toegang hebt.
  2. Het is u zowel gedurende als na afloop van uw (arbeids)overeenkomst met het Driestar College of uw werkzaamheden voor het Driestar College verboden om - ongeacht de wijze waarop en de redenen waarom de (arbeids)overeenkomst of de werkzaamheden tot een einde is/zijn gekomen - op enigerlei wijze aan derden, direct of indirect, in welke vorm en op welke wijze dan ook enige mededeling te doen van of aangaande persoonsgegevens, waarvan u in het kader van de uitoefening van uw werkzaamheden voor het Driestar College kennis hebt genomen.
  3. Deze persoonsgegevens zijn privacygevoelig en mogen uitsluitend worden verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. U zal zich bij uw werkzaamheden ervan vergewissen dat persoonsgegevens die het Driestar College verwerkt uitsluitend worden gedeeld conform het in het Privacyreglement bepaalde.
  4. De geheimhoudingsplicht mag worden doorbroken indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de opdracht en de uitvoering van uw functie of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.
  5. Indien u een (mogelijke) inbreuk op de beveiliging signaleert waarbij (mogelijk) persoonsgegevens zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking, meldt u dit per omgaande aan de functionaris gegevensbescherming (FG) ongeacht het tijdstip van de dag. U neemt daarbij de inhoud van het protocol beveiligingsincidenten in acht. U bent te allen tijde bevoegd zelfstandig een melding te doen bij de voorzitter van het College van Bestuur, dus ook bij het ontbreken van een voorafgaande melding aan de FG.

Geheimhouding en zorgvuldigheid

Bij inhuur van een externe partij die naar de aard van de opdracht toegang krijgt tot vertrouwelijke gegevens  en die niet gebonden is aan de CAO-VO wordt de bovengenoemde verklaring aangevuld met het volgende:

  • Elk van de partijen en eventuele door de opdrachtnemer in het kader van deze overeenkomst in te schakelen personen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die hen in het kader van de overeenkomst ter kennis is gekomen en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is, dan wel waarvan partijen het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs hadden kunnen begrijpen.
  • Elk van de partijen zal bij het gebruik van de informatie, die haar ter kennis is gekomen in het kader van de overeenkomst, de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.

Medewerkers van het Driestar College zijn voor wat betreft de geheimhouding en zorgvuldigheid tevens gebonden aan het bepaalde in de CAO-VO:

"Zowel de werkgever als de werknemer nemen met betrekking tot hetgeen in of uit hoofde van hun functie vertrouwelijk te hunner kennis is gekomen de nodige zorgvuldigheid en geheimhouding in acht. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van het dienstverband."