Artikel 7. Beveiliging en internettoegang

Privacyreglement Driestar College

  1. De Stichting hanteert het voor de onderwijssector vastgestelde normenkader informatiebeveiliging VO (Voortgezet Onderwijs) bij het vaststellen van passende technische en organisatorische maatregelen waartoe de Verordening verplicht.
  2. De Stichting treft maatregelen die een effectief beschermingsniveau bieden, afhankelijk van de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. Daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de uitvoeringskosten. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
  3. De Stichting monitort en filtert de internettoegang vanaf het schoolnetwerk. De toegang tot bepaalde websites kan worden geblokkeerd en door de Stichting kan gemonitord worden welke sites de gebruikers van haar internettoegang bezoeken. Wanneer een gebruiker van haar internettoegang een geblokkeerde website probeert te bezoeken, wordt dit gelogd.
  4. De Stichting kan op individueel niveau een gebruiker van haar internettoegang aanspreken op en zo mogelijk begeleiding bieden bij veelvuldige pogingen om een bepaald type geblokkeerde sites te bezoeken.