Artikel 4. Informatie en toegang tot de persoonsgegevens

Privacyreglement Driestar College

 1. Indien de gegevens van de betrokkene zelf worden verkregen, informeert de Stichting betrokkene bij de verkrijging  van de persoonsgegevens over:
  1. de contactgegevens van de school, alsmede van de Functionaris Gegevensbescherming;
  2. de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
  3. de wettelijke grondslag voor de verwerking, en indien de verwerking is gebaseerd op de grondslag gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1f AVG), het gerechtvaardigd belang van de Stichting;
  4. de ontvangers of categorieën van ontvangers;
  5. in voorkomend geval, dat de Stichting het voornemen heeft om de persoonsgegevens door te geven aan een derde land of internationale organisatie, om welk derde land het gaat en of het niveau van gegevensbescherming in dit land adequaat is, dan wel of er passende waarborgen zijn genomen;
  6. hoelang de persoonsgegevens worden bewaard;
  7. het recht van betrokkene om te verzoeken om inzage, rectificatie, beperking van de verwerking en wissing van de persoonsgegevens, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
  8. het recht van betrokkene om te allen tijde eerder gegeven toestemming in te trekken;
  9. het recht van betrokkene om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en
  10. of de verstrekking van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is dan wel een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, of de betrokkene verplicht is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als de betrokkene de gegevens niet verstrekt.
 2. Indien de gegevens niet van betrokkene afkomstig zijn verstrekt de Stichting aan de betrokkene de informatie als genoemd onder 4.1. en in aanvulling daarop informatie over:
  1. de betrokken categorieën van persoonsgegevens; en
  2. de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen, en in voorkomend geval, of zij afkomstig zijn van openbare bronnen.
 3. De Stichting verstrekt deze informatie door in haar communicatie met betrokkene te verwijzen naar haar privacyverklaring.
 4. Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement en daarbij de toegang krijgt tot persoonsgegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van beroep, functie of wettelijk voorschrift ter zake van de persoonsgegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan en tekent de geheimhoudingsverklaring. Dit geldt niet indien enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit reglement de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.