Artikel 3. De functionaris gegevensbescherming (FG)

Privacyreglement Driestar College

 1. De FG vervult zijn taken en verplichtingen onafhankelijk van het bestuur.
 2. De FG houdt intern toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving, de in de onderwijssector vastgestelde gedragscodes, het beleid van de Stichting of de verwerker met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.
 3. De FG adviseert over verwerkingsprocessen en ziet toe op de uitvoering en evaluatie ervan.
 4. De FG adviseert over het passende niveau van beveiliging van de informatiehuishouding in de organisatie en over maatregelen die zijn gericht op het beperken van de verwerking van persoonsgegevens.
 5. De FG werkt samen met de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).
 6. Betrokkenen kunnen met de FG contact opnemen over alle aangelegenheden die verband houden met de verwerking van hun gegevens en met de uitoefening van hun rechten op grond van dit reglement en uit hoofde van de Verordening.
 7. De FG informeert de verwerkingsverantwoordelijke over zijn werkzaamheden en bevindingen.
 8. De FG is met betrekking tot zijn taken tot geheimhouding en vertrouwelijkheid gehouden.
 9. De controlebevoegdheden van de FG zijn conform de wettelijke eisen en omvatten onder meer:
 • de bevoegdheid om ruimtes te betreden;
 • de bevoegdheid om inlichtingen en inzage te vragen en om zaken te onderzoeken;
 • de faciliteiten die aan de FG ter beschikking worden gesteld om zijn bevoegdheden goed te kunnen uitoefenen.