Artikel 11. Inwerkingtreding, wijziging en citeertitel

Privacyreglement Driestar College

  1. Dit reglement kan aangehaald worden als ‘Privacyreglement’ en treedt in werking op de datum vermeld op het titelbladhttps://outsite.driestarcollege.nl/privacyreglement
  2. Het reglement is vastgesteld door de Stichting en de medezeggenschapsraad en vervangt eventuele vorige versies;
  3. Het reglement zal periodiek worden geëvalueerd met de medezeggenschapsraad en kan indien dit wordt gewenst of nodig is om de AVG correct na te leven, worden gewijzigd, nadat instemming van de medezeggenschapsraad is verkregen.