ICT-reglement

Driestar College

Doel 

Het ICT-reglement geeft de wijze aan waarop binnen het Driestar College wordt omgegaan met ICT. De regeling omvat gedragsregels ten aanzien van verantwoord gebruik en geeft regels over de wijze waarop controle plaats vindt. Onverantwoord gebruik is gebruik tegenstrijdig aan de doelstelling en identiteit van de school, zowel in persoonlijk gebruik als in relatie tot anderen binnen of buiten de school. Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan illegale toepassingen van bestanden, godslasterlijke, beledigende, aanstootgevende, gewelddadige, racistische, discriminerende, intimiderende, pornografische toepassingen, zinloos tijdverdrijf, toepassingen die strijdig zijn met de wet of als onethisch te karakteriseren zijn.

Gebruik van ICT

Het gebruik van ICT is primair verbonden met taken en bezigheden die voortvloeien uit de functie van het personeelslid of het functioneren als leerling.

Personeelsleden mogen informatie- en communicatietechnologie beperkt, incidenteel en kortstondig gebruiken voor persoonlijke doeleinden mits dit niet storend is voor de dagelijkse werkzaamheden of het systeem en mits hierbij wordt voldaan aan de verdere regels van deze regeling.

Het is niet toegestaan om informatie- en communicatietechnologie zodanig te gebruiken dat ICT systemen of de beveiliging ervan, opzettelijk worden aangetast, of de inhoudelijke communicatie tegenstrijdig is aan de doelstelling en identiteit zoals beschreven in het reglement.

Onze gebruikers hebben recht op geautoriseerde  toegang tot het computernetwerk en de daarmee verbonden systemen en faciliteiten. Het Driestar College behoudt zich het recht voor de toegang weer in te trekken.
De gebruiker dient zorgvuldig om te gaan met de ICT-apparatuur, zodat deze niet beschadigd raakt. De apparatuur dient in goede orde te worden achtergelaten. Eventuele schade of ontbreken van onderdelen dient direct gemeld te worden aan de ICT-afdeling.

Toegang tot Internet verloopt uitsluitend via het filtersysteem van zogenaamde blacklisting. Het is niet toegestaan pogingen te ondernemen om het filtersysteem te omzeilen. Men dient terughoudend om te gaan met vertrouwelijke gegevens en gevoelige informatie. In het bijzonder dient rekening te worden gehouden met de vereisten ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in het privacyreglement. Concreet mogen er geen persoonsgegevens worden verstuurd naar derden, tenzij daarvoor een grond is in het privacyregister. Dit mag alleen per mail wanneer het verzonden wordt middels een versleuteld e-mailbericht.

Controle op ICT gebruik

Gestreefd wordt naar een goede balans tussen controle op verantwoord gebruik en bescherming van de privacy van personeelsleden, leerlingen, ouders en verzorgers. Controle heeft als doel misstanden te voorkomen en gedrag, daar waar nodig, te corrigeren. Controle vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding.

Volledig ICT-reglement

Het volledig ICT-reglement is te vinden via deze link: ICT-reglement Driestar College